FANDOM


Eski kavimlerden Türklere ve ehl-i salip (Haçlı ordusu) savaşları esnasında tekrar rumlara yine Türklere geçmiş olan batı anadolunun Bizansa karşı müdafaası için Selçuklular zamanında uç beyi denilen ve kendilerinin iktidar ve askerlikteki ustalığına itimat edilen kişiler tayin edilirdi. Bunlar sınırda rumlarla mücadele ederek fırsat buldukça rum memleketlerinin içlerine kadar akın ederler ve elde ettikleri ganimetleri ile geri dönerlerdi.Önemli olan sınırlardan biri Misya taraflarında idi.

Karesi hükümetini tesis ile memlekete âlem olan Karesi Bey de Misya hududunda bulunarak rumlara karşı yurdunu muhafaza eden uç beylerindendir. Karesi,,Kara İzi ,,,,Kara İsa ,,,,,,

Tarihlerde Selçuklu hükümdarı Gıyasettin Mesud-i sani bin İzzettin Keykavus'un üst düzey yöneticilerinden olan Karesi bey'in Misya taraflarında bir hükümet kurduğu görülür. Bu kişiden bahsetmeden evvel gerçek ismi konusundaki tartışmayı burada inceleyelim.Bazı kişiler Karesi ismini Kara İsa'nın değiştilmişi olsa idi. Karesi şeklinde telaffuz edilmeyip Karase, Karaese şeklinde telaffuz etmememizi uygun düşerdi.

Karesi'nin Kara İsa'dan gelmiş olduğuna vaki değilim.İkinci Karesi,Kara esi ,Kara izi tartışmasına gelince;Buna ait yazılmış olan bir makalenin bazı kısımlarını kaydettikten sonra fikrimi açıklayayım. Bir aralık Balıkesir'de yayınlanan günlük Rezm gazatesinin 22 temmuz 1339 (Miladi 1923) tarihli nüshasında müdekkikinden (İnceleyen,araştırma yapan kimse) B.S imzalı bir kişi (Kara İsa- Kara İzi )isimli makale ile Karesi aslının Kara İsa olmayıp Kara İzi olduğunu ileri sürdü.Makalede Hacı Bektaş Veli'ye dair velayetnameden nakledilen açıklamaya göre (Moğol istilasında Kırşehir'de ve bilhassa Suluca öyük civarında Çepni (Oğuz boyu üçoklardan ) halkının yerleşkesi vardı.Bunların yerleşkelerinin olduğu arazi Selçuk beyzadelerinin yundluğu idi.(Yund ,kısrak demektir.) Moğollar gelince anılan halk beyleri Kara İzi ile Aydın iline göçtüler, Hâlâ bu kara sakinleri bu halktandır.(makaleden) ) Orta Anadolu 'da, Kırşehirindeki Çepni halkı Moğol istila ve saldırısı üzerine Kara İzi ile Aydın iline göçmüşlerve Kara izi bey de (Kara İsa) ,(Karasi) (Yiyesi) manalarıyla aynı ifadeyi veren mahalle gelerek yurtlanmışlardır.

İzi ,;İsi ve Yiyesi'nin sahip ,efendi demek olduğunu ve muhtelif doğu türkleri arasında hâlen İzi isminin kullanılmış ve meşhur bulunduğunu ve Divan-ı Lügâ't-Türk'tede İzi yazılı olduğunu makale sahibi beyan etmişlerdir.Velayetnamede de isim suretinde yazılı imiş. Rezm gazetesi makale yazarı B.S Beyin yorumu Karasi şekline en yakın olanıdır.Kara İsi, Kara İzi'nin zamanla değişerek Karasi'ye dönüşü lehçeye de uygundur.Bununla birlikte bu kadarla yetinmeyerek daha ince araştırmalarda bulunması tavsiye edilir.(Kara Asyalı isminde bir aşiretin Konya ile arasında bulunduğunu ve 2.Bayazıd zamanında Mısır seferinde Karagöz Paşaya destek olarak Osmanlu ordusuna girdiklerini Tacü't-Tevarih yazıyorsa da bu aşiretin Kara İsalı diye tanınmasından dolayı Karesi ile bir bağlantısı ve ilgisi yoktur.)