FANDOM


Ajlan bey (Aclan) , tarihlerin gösterişine göre Karesi Beyin oğludur. Karesi oğullarına dair hiçbir eser ve kitabe mevcut olmadığından bunlara ait bilgileri (tereddütlü olsa bile) tarihlerimizden almak zorunluluğu var. Ajlan Beyin iktidara geldiği tarih belli değil, türbelerinde hafriyat yapılacak olursa belki mezar taşları çıkmak sureti ile vefatları tarihi ortaya çıkabilir.

İdris-i Bitlisi (heşt Beheşt) 'de Hoca sadettin efendi (Tacü't-Tevarih'de Aclan beyin asker ve mal,mülkleri çokluğundan ve kuvvet sahibi olduğundan bahsediyorlar.(Camiü-d Düvel) Ajlan Beyin son derece akıllı, cesur ve düzenleyici olduğunu, Osman Gazi'nin başarılarını görünce ona bağlanma ve bazı savaşlarda askeri ile Osman Bey'e yardım ettiğini kayıt ve Orhan beyle dostluk üzere geçindiklerini yazıyor. Buna nazaran Karesi Bey'in Osman bey zamanında vefat ettiği ve Ajlan Beyin de Osman bey beyliği zamanında Karesi beyliğini yönettiği anlaşılıyor.

Aclan bey yanı başında beylik yöneten Osmanlı beyliği ile ilişkilerde bulundu. Bu ilişkiler dostane olup Osman, Orhan beyler zamanında Aclan beyin vefatına kadar devam etti. Hatta Karesi emiri; Osman gazi'ye askeri ile destek de bulundu, Küçük oğlu Dursun Bey'i emrine gönderdi. Bizim tarihler bu zatın ileri görüşlülüğünü bahis ile yanında günden güne büyümekte olan Orhan gazinin üstünlüğünü gördüğünden ona hoş geçinmek suretiyle Dursun Bey'i terbiye edilmek üzere Orhan'ın yanına gönderdiğini yazıyorlarsa da Osmanlı beyliği o zaman tarihlerin dalkavukluk ettikleri gibi öneme sahip olmadığından ve Mesalikü'l-Ebsar'a göre tam tersine Karesi beyliği kara ve denizden Orhan hükümetine üstün olduğundan Dursun beyin Orhan gazi yanında bulunmasını başka yönden incelemek gerekir.(Ali emiri efendi merhum,;Dursun Beyin Orhan gazi yanında bulunmasının iki hanedan arasındaki rekabetten ileri geldiğini söylemişti.) (Osman veya Orhan beyin bir oğlu Çanakkale taraflarına kaçmış.

Karesi oğullarından Aclan bey bu firari şehzadeyi babası mülküne saldırmaması için Osman veya Orhan beye söz vermiş ve bunu teyiden küçük oğlu Dursun Bey'i rehine olarak Bursa'ya göndermiş olduğuna dair henüz bir belgeye dayanmayan bir söylem vardır.Mesâlikü'l-Ebsar'ın Aclan beyzade Demir Han kuvvetlerinden bahsettiğine göre Aclan'ın beyliği zamanında hükümetin kuvvetli olduğu anlaşılıyor.Tarihlerde Ajlan Bey hakkında fazla bilgi yoktur.Aclan Bey vefatı tarihini Tacü't-Teravih,Camiü'd-Düvel ,Haber-i Sahih ,Solakzade ,Keyfiyet-i Zuhur-ı Al-ı Osman ,isimli eserler Miladi 1337 Hicri 737 ,Hayrullah Efendi Miladi 1335 Hicri 735 ,olarak gösteriyor. Meşhur Hacı İlbey Aclan beyin vezirliği hizmetinde bulunmuştur.